אתר הברכות הגדול ליום הולדת, חתונה, בר מצווה ועוד מאגר שופע של ברכות מיוחדות ומקוריות המחממות את הלב

תקנון האתר

תנאי שימוש ב- אתר מילים מהלב
ברוכים הבאים לאתר מילים מהלב (להלן: “האתר”)
האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא כמובן מיועד גם לנשים.


השימוש ב- אתר מילים מהלב
מוסכם ומובהר כי האתר לא תהיה אחראי כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה ע”י משתמשיו, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע”י משתמש, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.

אין לאתר כל אחריות לגבי התכנים ו/או אמיתותם ו/או מטרתם הברורה ו/או הנסתרת של התכנים שיוזנו על ידי המשתמשים מפעם לפעם ו/או לגבי השימוש שיעשו המשתמשים בתכנים המופיעים באתר (להלן: “השירות”).

כל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בתכנים המוצגים באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מבעלי האתר.

מוסכם ומובהר כי גולש/משתמש אשר עושה שימוש כלשהו בתכני האתר, מתחייב כי השימוש האמור יעשה למטרות פרטיות בלבד, ולא יעשה כל שימוש בתכני האתר, למטרות מסחריות, עסקיות, קידומיות או אחרות.
מוסכם ומובהר כי הגולשים/המשתמשים המוסיפים קטעים לאתר, עושים זאת על אחריותם הבלעדית וכי הם מקנים את זכויות היוצרים לאתר מילים מהלב לשימוש חופשי בטקסטים. מובהר ומוסכם בזאת כי גולש אשר מעלה תכנים לאתר, ובכללן, ברכות, טקסט, איחולים, קטעי וידאו, אודיו או מידע בכל צורה שהיא, נותן בזאת ללא תמורה רישיון שימוש בתכנים אלו לבעלי האתר עבור כל שימוש שהוא, לרבות הפצתם ופרסומם בכל מדיה. בנוסף, מובהר ומוסכם בזאת כי גולש אשר מעלה את התכנים האמורים לאתר נותן בזאת ללא תמורה רישיון שימוש בתכנים אלו לגולשים/משתמשים אחרים עבור שימוש פרטי בלבד בתכנים אלו.

מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד. כמו כן, לא יהיו אחראיים בשום אופן על התכנים המוספים ע”י המשתמשים/גולשים והשימוש שיעשו הגולשים/המשתמשים בתכנים הנמצאים באתר (כל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמשים כתוצאה משימוש באתר).

מובהר כי אין באפשרות מפעילי האתר לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים ע”י המשתמשים. לפיכך, האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את מפעילי האתר בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו.

למרות האמור לעיל, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם.

מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.
להוי ידוע כי בשליחת קטעים לאתר, השולחים מאשרים לפנות אליהם במייל וליצור איתם קשר. כמו כן, בהזנת המייל לרשימת התפוצה (טיפים ועדכונים באתר), הנכם מאשרים קבלת תכנים מהאתר. להסרת כתובתכם מרשימת התפוצה, ניתן לפנות ל info@mehalev.co.il

מסירת תוכן לאתר מילים מהלב
באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה למשתמש זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש/הגולש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתר ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בעת מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על המשתמש להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר על המשתמש/הגולש לפרסם את התכנים הבאים:
•  כל תוכן הידוע למשתמש שהוא שקרי, מטעה או מסולף
•  כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר
•  כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה
•  כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם
•  כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב
•  כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם
•  כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח
•  כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי
•  כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית
•  כל תוכן העלול להטעות צרכן
•  כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט
•  כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט

האתר רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר במשתמשיו, באתר או במי מטעמו. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר לפי כל דין.

האתר רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו.

התכנים שימסרו על ידי הגולש/המשתמש לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. על הגולש/המשתמש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלו בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיו.

הגולש/המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו האישיים (שם, כתובת דואר-אלקטרוני וכדומה), תמונתו וכיו”ב.

הגולש/המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

הגולש/המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות באתר לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר באתר הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע.

תכנים מסחריים
האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים.

האתר לא ישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר איננו צד לכל עיסקה כזו, והוא לא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.
קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של האתר בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לאתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידי המשתמש.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש. האתר אינו טוען לבעלות בתכנים שהמשתמש מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר המשתמש מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי הינו בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. אם המשתמש או היוצר אינו בעל הזכויות בתכנים שהינו מוסר לפרסום, הרי שהוא מאשר שהינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום המשתמש מקנה לאתר רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו”ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
אחריות האתר
השימוש באתר ייעשה על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. האתר אינו אחראי לנכונות הפרטים אשר יוזנו על ידי המשתמש או על ידי משתמשים אחרים או על ההתראות אשר יופעלו או לא יופעלו בעקבות הזנת נתונים אלו. האתר לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
פנה אלינו
האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ועושה ככל יכולתו לדאוג לתקינות הפעילות באתר. באם התרחשה תקלה כלשהי, או באם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

פניות ניתן להעביר לכתובת הבאה: info@mehalev.co.il